Главная - Экономические - Экономика - Фонд президентів України

Фонд президентів України

  • Тема: Фонд президентів України
  • Автор: Andrey
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Экономика
  • Страниц: 21
  • Год сдачи: 2006
  • ВУЗ, город: ЧНУ
  • Цена(руб.): 1500 рублей

Купить
Заказать оригинальную работу


Выдержка

Вступ Фонд президентів України (далі - ФПУ) було утворено відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 1996 р. «Про надання Центральній нау-ковій бібліотеці імені В. І. Вернадського статусу національної» [16]. 11 жовтня 1996 р. Президентом України було затверджено Положення про Фонд президентів України [19], яке визначало основні засади формування документного фонду та функціонування ФПУ як структурного підрозділу Націо¬нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько¬го (НБУВ). Цей документ став основним при виз¬наченні завдань і функцій ФПУ, політики комплек¬тування документного фонду, видового склад документів, організації зберігання та використання документного фонду бібліотечно-архівної колекції. Фонд президентства України, як бібліотечно-архівна колекція Заснування ФПУ пов'язане зі становленням і функціонуванням в Україні інституту президент¬ства. Інститут президентства є порівняно новим явищем у суспільно-політичному житті та державному будівництві України. Його становлення було ключовим у реформуванні державної влади у зв'яз¬ку з проголошенням незалежності України та зміною її конституційного ладу. Декларацією про державний суверенітет України було проголошено. що державна влада у країні здійснюється за прин¬ципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Це зумовило введення інституту президентства [9]. Оста¬точно статус президента України було визначено Конституцією України 1996 р. [2]. Саме тоді було розпочато формування документного фонду ФПУ. Для світової бібліотечно-, архівної та музейної практики формування таких колекцій справа не нова. Так, відомі бібліотечно-архівні колекції пре¬зидентів США (президентські бібліотеки), прези¬дентські архіви і музеї у країнах Європи та країнах СНД. Основною ознакою президентських бібліотеч¬но-архівних колекцій є їх функціонально-цільове призначення: збирання, збереження, використання та уведення в освітній, науковий та культурний обіг документної спадщини інституту президентства певної країни. Для таких колекцій існують певні тематичні напрями: історія становлення та форму¬вання президентства, організаційні та правові заса¬ди функціонування інституту президентства певної країни; розкриття офіційної діяльності президента країни; всебічне висвітлення життя президента в контексті його допрезидентської, президентської та після президентської діяльності. Традиційною структурою документного фонду є органічне по¬єднання бібліотечного, архівного та музейного фондів у єдиний документний фонд президентсь¬кої бібліотечно-архівної колекції. Іншою характер¬ною ознакою є розробка і проведення під егідою президентської бібліотечно-архівної колекції освітніх, наукових та культурно-просвітницьких програм, спрямованих на формування національної свідомості, патріотизму, поваги до своєї історії. Характерною ознакою є і правове регулювання фор¬мування фондів і використання інформаційних ре¬сурсів президентських бібліотечно-архівних ко-лекцій шляхом поєднання як спеціальних нормативно-правових актів, що регулюють процеси комплек¬тування, зберігання та умови використання документного фонду президентської бібліотечно-архів¬ної колекції, так і галузевих правових актів, що ре¬гулюють правовідносини в бібліотечній, архівній, музейній галузях, авторському праві, в галузі дер¬жавної таємниці та національної безпеки. Харак¬терним є те, що формування документного фонду та його використання передбачає тісну співпрацю спеціалістів президентської бібліотечно-архівної колекції з уповноваженими особами президентів, оскільки формування музейного та архівного фон¬ду здебільшого залежить від тих документів і мате¬ріалів, які передаються президентами країни, їхніми родинами та державними діячами, причетними до виконання президентами своїх службових обов'яз¬ків, а також тими особами, що їх життя та діяльність були пов'язані з особою президента країни. /////////////////////

Содержание

ПЛАН

Вступ
1. Заснування Фонду президентів України
2. Характерні риси Фонду президентів України
3. Основні завдання Фонду президентів України
4. Функції Фонду президентів України
5. Основні принципи Фонду президентів України
6. Формування Фонду президентів України
7. Документ ний Фонду президентів України, як система архівно-бібліотечного та музейного Фондів
8. Науково-видавнича діяльність Фонду президентів України
Висновок
Список використаної літератури

Литература

Список використаної літератури
1. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю. C. Шемшученка. - K. : IH-T держави і права ім. В. M. Корецького, 2001. - C. 113.
2. Довбня А. Законодавче утвердження інституту президен¬тства в Україні // Президент в Україні: Бюлетень законодавства та юридичної практики України. - 1999. - № 8. - C. 25-32.
3. Дубровіна Л. А., Онищенко O C. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вєрнадського. 1918-1941 / HAH України; Національна б-ка України ім. В. 1. Вєрнадського. - K. : НБУВ, 1998.-337с.
4. Кіс T. Інститут президентства в Україні // Нова політи¬ка, - :2000. -№ 1.-C. 23-31.
5. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верхов¬ної Ради України 28 червня 1996 р. - K. : Прес. І України, 1997. -80с,.
6. Конституція незалежної України. - K., 1995. - C. 121, 195,265.
7. Кудряченко А. И. Институт президентства на Украине: реалии конституционно-правового статуса // Государство и пра¬во. - 1998. -№3. -С. 99-106.
8. Муха Л. В. Бібліотечні книжкові колекції та зібрання: походження, історія, реконструкція / HAH України. Національна б-ка України ім. В. І. Вєрнадського; За ред. О. С. Онищенка. -K., 1997.-52с.
9. Президент України // Конституційне право України. -K. : Наук, думка. 1999. - C. 482-503.
10. Про заснування поста Президента Української PCP і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Зако¬ну) Української PCP : Закон Української Радянської Соціалі¬стичної Республіки від 5 липня 1991 р. № 1293-ХИ // Відо¬мості Верховної Ради Української PCP. - 1991. - № 33. -CT. 445.
11. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХИ // Відомості Верховної Ради Ук¬раїни. - 1994. - № 13. - CT. 64.
12. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січня 1995 р. № 32/95-ВР // Відомості Верховної Ради Ук¬раїни. - 1995. - № 7. - CT. 45 .
13. Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні : Указ Президента України від 20 жовтня 1998 р. № 1152/98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 42. - C. 14.
14. Про державну таємницю : Закон України від 21 січня 1994 року № 3855-ХП // Відомості Верховної Ради України. - 1994.-№ 16.-Ст. 94.
15. Про музеї і музейну справу : Закон України від 29 черв¬ня 1995 р. № 249/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995.-№25.-Ст. 191.
16. Про надання Центральній науковій бібліотеці імені В. І. Вєрнадського статусу національної : Указ Президента Ук¬раїни від 5 квітня 1996 р. № 244/96 // Збірник указів Президен¬та України / Адміністрація Президента України. - Вип. 2 (квітень-червень 1996 p.). - K., 1996. - C. 19.
17. Про Національний архівний фонд і архівні установи Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3814-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 15. - CT. 86.
18. Про Президента Української PCP : Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 5 липня 1991 р. № 1295 // Відомості Верховної Ради Української PCP. - 1991.-№ 33. - CT. 446.
19. Про Положення про Фонд президентів України : Указ Президента України від 11 жовтня 1996 р. № 936/96 // Збірник указів Президента України / Адміністрація України. - Вип. 4. Ч. 1 (жовтень-листопад 1996 p.). - C. 41-47.
20. Про Положення про книжкову серію «Президентська бібліотека: духовні першоджерела України» : Указ Президента України від 25 травня 1999 р. № 567/99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 21. - CT. 948.
21. Про подарункове видання «Книга від Президента Ук¬раїни» : Розпорядження Президента України від 13 липня 2001 р. № 188/20-рп // Офіційний вісник України. - 2001. -№29.-Q. 121.
22. Сахаров H. А. Институт президентства в современном мире. - M., 1991.- 176с.

Купить
Заказать оригинальную работу


Похожие работы

Название Тип Год сдачи Страниц ВУЗ, город Цена
Антиинфляционная политика государства. Курсовая 2001 30 Москва 1500 Купить Заказать
оригинальную
Антимонопольная политика в России. Курсовая 2002 32 Москва 1500 Купить Заказать
оригинальную
Государственная политика в рыночной экономике. Курсовая 2001 28 Москва 1500 Купить Заказать
оригинальную
Государственное регулирование в рыночной экономике. Курсовая 2002 29 Москва 1500 Купить Заказать
оригинальную
Государственное управление предприятием в переходной экономике. Курсовая 2000 58 Москва 1500 Купить Заказать
оригинальную
Формы и методы международных коммерческих расчетов Курсовая 2006 36 Москва 1500 Купить Заказать
оригинальную
Свободные экономические зоны: оффшорные центры. Курсовая 2002 24 Нижний Новгород 1500 Купить Заказать
оригинальную
Экономика промышленно-развитых стран Курсовая 2008 46 Санкт-Петербург 1500 Купить Заказать
оригинальную
Организация бюджетного процесса в регионе Курсовая 2008 35 Северно-Западная академия гос. службы 1500 Купить Заказать
оригинальную
Потребительская кооперация региона и ее экономический потенциал Курсовая 2007 38 Петропавловск-Камчатский 1800 Купить Заказать
оригинальную