Главная - Экономические - Экономическая теория - Еволюція і причини виникнення товарного виробництва

Еволюція і причини виникнення товарного виробництва

  • Тема: Еволюція і причини виникнення товарного виробництва
  • Автор: vepr
  • Тип работы: Курсовая
  • Предмет: Экономическая теория
  • Страниц: 19
  • Год сдачи: 2009
  • ВУЗ, город: БНАУ
  • Цена(руб.): 150 рублей

Купить
Заказать оригинальную работу


Выдержка

Умовами виникнення товарного виробництва є такі:

суспільний поділ праці та спеціалізація виробництва, які при¬зводять до спеціалізації виробників на виготовленні окремих видів продукції або на певній виробничій діяльності. Це робить можли¬вим і необхідним обмін між виробниками, що спеціалізуються на певному виробництві;

обмеженість сукупних виробничих ресурсів і матеріальних благ, що споживаються (їхня відносна рідкість). Поль Самуельсон у своїй «Економіці» (Львів, 1993) пише: «Питання: що, як і для кого виробляти не становили б проблеми, якби ресурси не були обмежені. Якби можна було виробляти будь-який товар у необме¬женій кількості, аби людські потреби були повністю задоволені, не мав би великого значення той факт, що один товар вироблений у надто великій кількості. Тоді не мало б значення і нераціональне поєд¬нання праці й матеріалів. Оскільки кожен міг би мати всі блага у необхідній кількості, не мало б значення і те, як розподіляються то¬вари і доходи між різними індивідуумами і сім'ями.

До визначальних рис товарного виробництва також належать:

а) використання грошей як посередника обміну;

б) наявність конкуренції;

в) вільне ціноутворення;

г) стихійність розвитку як форма саморегулювання економіки. Тоарна організація виробництва і адекватна їй форма зв'язків еволюціонують разом з розвитком продуктивних сил, суспільним по¬ділом і кооперацією праці.

Просте товарне виробництво виникає після першого суспільного поділу праці (скотарство відок¬ремлюється від земле¬робства).

Розвивається у зв'язку з другим і третім суспіль¬ним поділом праці ( ре¬месло відокремлюється від землеробства і ско¬тарства; торгівля відок-ремлюється у самостійну сферу діяльності).

Капіталістичне товарне виробництво виникає в XVI ст. під впли¬вом повсякденного запрова¬дження у економічне життя науки і технології. Розвивається у зв'язку з: первинною механізацією праці (17701780 pp.); запровадженням парового дви¬гуна, залізниці (18301890); широким використанням елек¬тротехнічного та важкого маши¬нобудування (починаючи з кінця XIX ст. до цього часу).

Сучасне товарне виробництво виникає на рубежі 6070-х років XX ст. у розвинених країнах (США, Канаді, західно¬європейських країнах, Японії) у зв'язку з пере¬ходом їх до постіндустріальної цивілізації. Розвивається під впли¬вом сучасної науково-технічної революції, де визначальним стає не-матеріальне (особливо духовне) виробництво.

Содержание

Життя людського суспільства складна, багатогранна та сповнена протиріч. Майже у всьому світі, щоб вижити, людина повинна працювати, тому, що оточуючі його речі у своєму природному стані, формі та місцезнаходженні не можуть задовольнити його вимоги.

Людина долає небезпеку і негаразди свого природного середовища, змінює форму, стан і місцезнаходження обєктів природи, займаючись виробництвом матеріальних благ.

Виробництво є процес створення продукції або видозміни форми сировинних матеріалів, матеріалізації певних ідей у конкретному обєкті[3;41]. Історично воно пройшло довгий шлях розвитку від виготовлення найпростіших продуктів до найскладніших технічних систем, гнучких переналагоджувальних комплексів, компютерів. У процесі виробництва не тільки змінювався шлях і вид виготовлення благ, але й виникають й нові форми економічних відносин, йде удосконалювання самої людини.

Система організаційно-економічних відносин, при котрій корисні продукти створюються для їх продажу на ринку, називаються товарним виробництвом, котре є базисом економічного розвитку суспільства.

В даній курсовій роботі я ставлю перед собою мету дослідити в першу чергу такі питання як передумови виникнення товарного виробництва, дослідити чим відрізняється просте від капіталістичного товарні виробництва, виділити та охарактеризувати сучасні форми товарного виробництва. Але спочатку узнаємо, що собой являє товарне виробництво.

Товарне виробництво це така фома організації суспільного господарства,

за якої продукти виробляються економічо відособленими виробниками, котрі спеціалізуються на виготовленні певного продукту, що потребує обміну у вигляді купівлі-продажу на ринку. При цьому продукти праці, якими вони обмінюються, стають товарами[5;98][13].

Литература

Список використаних джерел

1. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія: Підручник для студентів вузів, 2000.С.133-135 .

2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория : Учебник. М.: Юристъ, 1997. С.568 .

3. Завдський Й. С., Юшкевич О. О., Осовська Г. В. Економічний словник. К.: Кондор, 2007. С.358 .

4. Мочерного С. В. Основи економічної теорії: Підручник. Тернопіль: АТ «Тарнекс» за участю АТ «НОЙ» та вид-ва «Світ», 1993 С.688.

5. Ніколенка Ю.В. Основи економічної теорії. Підручник. 3-тє вид. Київ: ЦУЛ, 2003. С.540.

6. Ніколенка Ю.В. Політекономія: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2003. С.412.

7. Родіонова Л.А., О.В.Богоніс, Б.Д.Лановик, З.М.Матисякевич, Р.М.Матейко, О.Д.Зубалій, В.І.Гринчуцький, Я.С.Глогусь, В.Л.Андрущенко, Л.А., О.В.Богоніс. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства: Навчальний посібник для вузів/ За ред. Лановика Б.Д. К.: Генеза, 1994. С.368.

8. Савич В.І., Білецький О.В., Білецька Л.В.Економічна теорія:Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник. К.:Центр навчальної літератури, 2005. С.652.

9. http://ebk.net.ua/Book/OsnEkTeor/Oet01-05/5501.html

10. http://library.if.ua/book/64/4618.html

11. http://studentam.net.ua/content/view/5356/132/

12. http://ukrref.com.ua/?id=Mjc3NA%3D%3D

13. http://www.prodiplom.com.ua/index2.php?option=com_content&task=view&id=434&pop=1&page=0&Itemid=75

14. http://www.tspu.edu.ua/Kurs_lekcij/Economics/061.html

Купить
Заказать оригинальную работу


Похожие работы

Название Тип Год сдачи Страниц ВУЗ, город Цена
Проблемы становления и развитие рынка капитала в России Курсовая 2000 21 ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 1500 Купить Заказать
оригинальную
Демократический членский контроль Курсовая 2001 28 ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 1500 Купить Заказать
оригинальную
ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА Курсовая 2001 25 ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 1500 Купить Заказать
оригинальную
Система государственного регулирования рынка труда в Российской Федерации Курсовая 2001 32 ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 1500 Купить Заказать
оригинальную
Инфляция Курсовая 2002 27 ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 1500 Купить Заказать
оригинальную
Государство в смешанной экономике Курсовая 2002 26 ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 1500 Купить Заказать
оригинальную
Сущность и особенности рыночного хозяйства Курсовая 2002 36 ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 1500 Купить Заказать
оригинальную
Трудовые ресурсы предприятия Курсовая 2002 26 ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 1500 Купить Заказать
оригинальную
Улучшение использования рабочего времени Курсовая 2002 31 ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 1500 Купить Заказать
оригинальную
Собственность и многообразие ее форм Курсовая 2002 33 ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 1500 Купить Заказать
оригинальную